ತುರ್ತು ಸಹಾಯ! 7010650063
ಸುಧಾರಿತ
ಹುಡುಕಿ Kannada
ನಿಮ್ಮ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಆರೋಗ್ಯ ಫಾರ್ಮ್

Dental implants are one of the best ways to replace missing teeth. They can be used for permanent or temporary replacements. Dental implants are usually made from titanium, a very strong metal that is also used in surgical implants. If you are planning on having dental implants, then there are several things you should know about them. The most important thing is that they are extremely safe and effective. The dental implants are designed to last a lifetime. If you want to get the best results from your dental implants, then it is recommended that you have them checked by a professional.

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಿಡಿ

knKannada