ತುರ್ತು ಸಹಾಯ! 7010650063
ಸುಧಾರಿತ
ಹುಡುಕಿ Kannada
ನಿಮ್ಮ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಆರೋಗ್ಯ ಫಾರ್ಮ್

Yes, teeth can turn from yellow to white. This is caused by a buildup of plaque on your teeth. The more plaque that builds up on your teeth, the harder it becomes to clean the teeth. When plaque builds up on your teeth, the bacteria in the plaque produce acids. These acids eat away at the enamel of your teeth, causing them to become stained. Plaque can build up on your teeth in a number of different ways. For example, if you brush your teeth incorrectly or don’t brush your teeth often enough, plaque will build up on your teeth. To remove plaque, use a toothbrush that has soft bristles and brush your teeth for two minutes twice a day.

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಿಡಿ

knKannada