ತುರ್ತು ಸಹಾಯ! 7010650063
ಸುಧಾರಿತ
ಹುಡುಕಿ Kannada
ನಿಮ್ಮ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಆರೋಗ್ಯ ಫಾರ್ಮ್

There are many different types of dental implants. The most common ones are titanium implants. They are the best choice for people who have a weak jaw bone or missing teeth. However, they are very expensive. Some people choose to use a dental bridge instead. This is a dental bridge that is attached to the upper teeth. It is a good choice for people who have lost their back teeth but still need their front teeth. There are also several types of dental veneers available for people who want a new smile.

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಿಡಿ

knKannada