ತುರ್ತು ಸಹಾಯ! 7010650063
ಸುಧಾರಿತ
ಹುಡುಕಿ Kannada
ನಿಮ್ಮ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಆರೋಗ್ಯ ಫಾರ್ಮ್

A tooth implant is a way of restoring a tooth that has been lost. There are many different types of implants available, but they are all designed to look and feel like a natural tooth. They can last for a long time, but they do need to be cared for properly. A tooth implant will not last forever, but it can last for several years if it is treated properly.

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಿಡಿ

knKannada