ತುರ್ತು ಸಹಾಯ! 7010650063
ಸುಧಾರಿತ
ಹುಡುಕಿ Kannada
ನಿಮ್ಮ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಆರೋಗ್ಯ ಫಾರ್ಮ್

Teeth-whitening strips are very popular. They are an easy way to whiten your teeth. They are also a lot cheaper than a professional ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸುವುದು service. The only problem is that they don’t really whiten your teeth. They just make them look whiter. If you want to get the best results from ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸುವುದು strips, you need to use them at the same time as brushing your teeth. You can also use them before going to bed.

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಿಡಿ

knKannada