ತುರ್ತು ಸಹಾಯ! 7010650063
ಸುಧಾರಿತ
ಹುಡುಕಿ Kannada
 1. ಮುಖಪುಟ
 2. ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ದಂತವೈದ್ಯರು - ಅವರು ಏನು ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ದಂತವೈದ್ಯರು - ಅವರು ಏನು ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

Dentists in Dubai – What Are They & How to Find One?

Are you looking for the cheapest ದಂತವೈದ್ಯ options in Dubai? It is very important to maintain a healthy mouth because it is the home to numerous bacteria. In addition to this, if a person does not visit a ದಂತವೈದ್ಯ regularly then they may face various problems. So, if you are planning to visit the ದಂತವೈದ್ಯ then here is a detailed article that will help you to find the best dentist ದುಬೈನಲ್ಲಿ.

What is a dentist?

ದಂತವೈದ್ಯ is a professional who is trained to treat people with teeth and gums. The ದಂತವೈದ್ಯ uses instruments like x-ray machines, scalers, drill, etc. to clean and treat the teeth.

Types of dentists in Dubai

There are different types of dentists that provide dental treatment services. Some of the major categories of dental service providers are:

 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಂತವೈದ್ಯ
 2. ಮಕ್ಕಳ ದಂತವೈದ್ಯ
 3. ಆರ್ಥೊಡಾಂಟಿಸ್ಟ್
 4. ಪ್ರೋಸ್ಟೊಡಾಂಟಿಸ್ಟ್
 5. ಓರಲ್ ಸರ್ಜನ್
 6. ಪೆರಿಯೊಡಾಂಟಿಸ್ಟ್
 7. ಎಂಡೋಡಾಂಟಿಸ್ಟ್
 8. Oral and maxillofacial surgeon
 9. ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ದಂತವೈದ್ಯ
 10. Dental Anesthesiologist

You should go for a dentist who provides all of these treatments because it will help you to treat any dental problems.

How to find the best dentist?

You can find the best dentist by asking around and searching online. If you are visiting Dubai then you can go to the nearest dental clinic and ask them for the best dentist. You can also search for the dentist on Google or social media sites like Instagram and Facebook.

ತೀರ್ಮಾನ:

So, these were the different types of ದುಬೈನಲ್ಲಿ ದಂತವೈದ್ಯರು and you can find the best one for you. I hope this article will help you to find the best dentist.

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

knKannada