അടിയന്തര സഹായം! 7010650063
വിപുലമായ
തിരയുക
  1. വീട്
  2. ഹെൽത്ത് ഫോറം
  3. പല്ല് വലിക്കാൻ ഒരു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധന് നിങ്ങളെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമോ?
നിങ്ങളുടെ ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനോട് ചോദിക്കുക

നിങ്ങളുടെ പരിഹാരം നേടുന്നതിന്

ആരോഗ്യമുള്ള വായ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവാനായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല

ആരോഗ്യ ഫോം

കഴിയുമോ എ ദന്തഡോക്ടർ put you to sleep to pull a tooth?

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം വിടുക

ml_INMalayalam