അടിയന്തര സഹായം! 7010650063
വിപുലമായ
തിരയുക
  1. വീട്
  2. ഹെൽത്ത് ഫോറം
  3. ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റ് എങ്ങനെ?
നിങ്ങളുടെ ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനോട് ചോദിക്കുക

നിങ്ങളുടെ പരിഹാരം നേടുന്നതിന്

ആരോഗ്യമുള്ള വായ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവാനായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല

ആരോഗ്യ ഫോം

There are many different types of dental implants. The most common ones are titanium implants. They are the best choice for people who have a weak jaw bone or missing teeth. However, they are very expensive. Some people choose to use a dental bridge instead. This is a dental bridge that is attached to the upper teeth. It is a good choice for people who have lost their back teeth but still need their front teeth. There are also several types of dental വെനീറുകൾ available for people who want a new smile.

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം വിടുക

ml_INMalayalam