അടിയന്തര സഹായം! 7010650063
വിപുലമായ
തിരയുക
  1. വീട്
  2. എന്റെ അടുത്തുള്ള ഏത് ദന്തഡോക്ടറാണ് അമേരിഗ്രൂപ്പിനെ എടുക്കുന്നത്?

എന്റെ അടുത്തുള്ള ഏത് ദന്തഡോക്ടറാണ് അമേരിഗ്രൂപ്പിനെ എടുക്കുന്നത്?

എന്റെ അടുത്തുള്ള ദന്തഡോക്ടർ

Providers can submit anesthesia claims for emergency dental procedures to Amerigroup Community Care, as well as inpatient, outpatient dental center charges. DentaQuest is an independent company that provides dental benefit management services on behalf of Amerigroup Community Care. DentaQuest provides TennCare dental benefits only for children under age 21.CHAS Health is a federally rated nonprofit health center (FQHC) that provides high-quality medical, dental, pharmaceutical, and behavioral health services to families and individuals of all ages, regardless of insurance status or ability to pay. Kool Smiles official partner dentists provide preventive care, diagnostic imaging, and a full range of restorative care supported by electronic medical records.

The dentists associated with Kool Smiles Kids Club help children develop healthy dental hygiene habits for life. Dental evaluation by a PCP includes monitoring tooth eruption, occlusion pattern, presence of tooth decay, oral infection, and referral to a primary care ദന്തഡോക്ടർ for complete examination and treatment. Parents are important to us and you can trust Kool Smile Kids Club’s partner dentists to treat your child in a friendly and hygienic environment.

റഫറൻസുകൾ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക

ml_INMalayalam