അടിയന്തര സഹായം! 7010650063
വിപുലമായ
തിരയുക
  1. വീട്
  2. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ നിങ്ങളെ ഒരു ഓറൽ സർജന്റെ അടുത്തേക്ക് റഫർ ചെയ്യുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ നിങ്ങളെ ഒരു ഓറൽ സർജന്റെ അടുത്തേക്ക് റഫർ ചെയ്യുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ നിങ്ങളെ ഒരു ഓറൽ സർജന്റെ അടുത്തേക്ക് റഫർ ചെയ്യുന്നത്?

When a problem with your teeth, jaw, or gums arises, you should immediately visit the ദന്തഡോക്ടർ. Especially if the pain is still in its early stages, do not wait until it becomes unbearable.

If your condition has reached an emergency level, you may visit the Emergency Room (ER). They may prescribe medications to temporarily alleviate your pain, but they will still recommend that you visit the ദന്തഡോക്ടർ. This indicates that you were charged twice for a single service. The ദന്തഡോക്ടർ will examine your problem and can treat the majority of oral dental problems. If you require an oral surgeon, he will recommend and suggest the most qualified oral surgeon.

If you require oral surgery, it will depend on one of the following:

1.Impacted Tooth

When the jaw doesn’t have enough room for all the teeth that are growing in, or when the tooth comes in at the wrong angle and collides with the tooth in front of it, this is the most common scenario for പ്രായപൂര്ത്തിയായിട്ടുവരുന്ന പല്ല്. This circumstance causes infections and sore gums. Your ദന്തഡോക്ടർ may recommend wisdom tooth removal at the first sign of a problem.

2. Cases of underbite or overbite teeth

Misaligned teeth or jaw requiring orthognathic surgery This is for individuals with swallowing or chewing difficulties, sleep apnea, or certain birth defects.

3. Tooth implant placement.

Dental implants can be used to replace missing teeth by affixing a titanium implant with a crown to the jaw.

4. Jaw-Joint issues

Oral and maxillofacial surgeons are able to treat cases such as jaw pains, facial bone fractures, TMJ disorders, jaw stiffness with headache, jaw popping, and improper jaw position. Pain medications, oral devices, and even ice therapy may provide temporary relief, but oral surgery is the only permanent solution.

5. Breathing and sleep disorders

Oral surgeons treat apnea and snoring. Doctors with specialised training can perform this in their office, and you can go home the same day. On a case-by-case basis, other physicians may recommend a CPAP machine or other airway-opening device.

6. Cancer cases

Oral surgeons with specialised training do, in fact, treat cancer patients. May it be neck (salivary glands, sinuses, throat, larynx, and lips) and head cases.

Choose the right and ideal Medicaid dentist/ oral surgeon specialist specialising in mouth problems, teeth problems-teeth extraction, റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ, partial dentures, dental filing, dental cleaning, പല്ലുകൾ വെളുപ്പിക്കൽ, veneers, dental bridges, ഡെന്റൽ കിരീടങ്ങൾ, dental bonding, cosmetic ദന്തചികിത്സ ; oral surgery, maxillofacial surgery, and jaw areas problem if you plan to have oral surgery or any mouth, teeth, or jaw area problems. There might be alternative dentists in Three Rivers, but why settle for less than the best? Our service is distinguished by high-quality, individualised patient care. With a reputation earned over 25 years of service, customer satisfaction is assured. Visit us today for a free consultation!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക

ml_INMalayalam