அவசர உதவி! 7010650063
மேம்படுத்தபட்ட
தேடு
  1. வீடு
  2. சுகாதார மன்றம்
  3. nhs இல் பல் உள்வைப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா?
உங்கள் பல் மருத்துவரிடம் கேளுங்கள்

உங்கள் தீர்வைப் பெற

ஆரோக்கியமான வாய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியாது

சுகாதார படிவம்

nhs இல் பல் உள்வைப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா?

உங்கள் பதிலை விடுங்கள்

ta_INTamil