அவசர உதவி! 7010650063
மேம்படுத்தபட்ட
தேடு
  1. வீடு
  2. சுகாதார மன்றம்
  3. உங்களை மயக்கமடையச் செய்ய பல் மருத்துவரிடம் கேட்க முடியுமா?
உங்கள் பல் மருத்துவரிடம் கேளுங்கள்

உங்கள் தீர்வைப் பெற

ஆரோக்கியமான வாய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியாது

சுகாதார படிவம்

கேட்கலாமா பல் மருத்துவர் உன்னை அமைதிப்படுத்தவா?

உங்கள் பதிலை விடுங்கள்

ta_INTamil