அவசர உதவி! 7010650063
மேம்படுத்தபட்ட
தேடு
உங்கள் பல் மருத்துவரிடம் கேளுங்கள்

உங்கள் தீர்வைப் பெற

ஆரோக்கியமான வாய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியாது

சுகாதார படிவம்

Dental implants are a great way to fix your teeth. They are also a great way to replace a tooth if you have lost it. They can last for many years, and they are considered permanent by many dentists. However, they are not 100% permanent. The most common cause of failure is because of the jawbone. If the jawbone is not strong enough, the implants will fail. The second most common cause of failure is because of the gum tissue around the implant. If the gum tissue becomes inflamed or infected, then the implants may become loose and need to be removed.

உங்கள் பதிலை விடுங்கள்

ta_INTamil