அவசர உதவி! 7010650063
மேம்படுத்தபட்ட
தேடு
  1. வீடு
  2. சுகாதார மன்றம்
  3. பல் மருத்துவர் உங்களை சுத்தம் செய்ய தூங்க வைக்க முடியுமா?
உங்கள் பல் மருத்துவரிடம் கேளுங்கள்

உங்கள் தீர்வைப் பெற

ஆரோக்கியமான வாய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியாது

சுகாதார படிவம்

Can பல் மருத்துவர் put you to sleep for cleaning?

உங்கள் பதிலை விடுங்கள்

ta_INTamil