அவசர உதவி! 7010650063
மேம்படுத்தபட்ட
தேடு
  1. வீடு
  2. சுகாதார மன்றம்
  3. இங்கிலாந்தில் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பல் பராமரிப்பு இலவசமா?
உங்கள் பல் மருத்துவரிடம் கேளுங்கள்

உங்கள் தீர்வைப் பெற

ஆரோக்கியமான வாய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியாது

சுகாதார படிவம்

இங்கிலாந்தில் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பல் பராமரிப்பு இலவசமா?

உங்கள் பதிலை விடுங்கள்

ta_INTamil