அவசர உதவி! 7010650063
மேம்படுத்தபட்ட
தேடு
  1. வீடு
  2. சுகாதார மன்றம்
  3. What is the best implant for teeth?
உங்கள் பல் மருத்துவரிடம் கேளுங்கள்

உங்கள் தீர்வைப் பெற

ஆரோக்கியமான வாய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியாது

சுகாதார படிவம்

Teeth-whitening strips are very popular. They are an easy way to whiten your teeth. They are also a lot cheaper than a professional பற்கள் வெண்மையாக்குதல் service. The only problem is that they don’t really whiten your teeth. They just make them look whiter. If you want to get the best results from பற்கள் வெண்மையாக்குதல் strips, you need to use them at the same time as brushing your teeth. You can also use them before going to bed.

உங்கள் பதிலை விடுங்கள்

ta_INTamil