அவசர உதவி! 7010650063
மேம்படுத்தபட்ட
தேடு
  1. வீடு
  2. சுகாதார மன்றம்
  3. எத்தனை சதவீதம் பல் உள்வைப்புகள் வெற்றிகரமாக உள்ளன?
உங்கள் பல் மருத்துவரிடம் கேளுங்கள்

உங்கள் தீர்வைப் பெற

ஆரோக்கியமான வாய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியாது

சுகாதார படிவம்

எத்தனை சதவீதம் பல் உள்வைப்புகள் வெற்றிகரமாக உள்ளன?

உங்கள் பதிலை விடுங்கள்

ta_INTamil