அவசர உதவி! 7010650063
மேம்படுத்தபட்ட
தேடு
  1. வீடு
  2. சுகாதார மன்றம்
  3. ஒரு பல் மருத்துவர் உங்களை சுத்தம் செய்வதற்காக மயக்க மருந்து கொடுப்பாரா?
உங்கள் பல் மருத்துவரிடம் கேளுங்கள்

உங்கள் தீர்வைப் பெற

ஆரோக்கியமான வாய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியாது

சுகாதார படிவம்

Will a பல் மருத்துவர் sedate you for a cleaning?

உங்கள் பதிலை விடுங்கள்

ta_INTamil