அவசர உதவி! 7010650063
மேம்படுத்தபட்ட
தேடு

ருக்மணி காலனியில் சிறந்த பல் மருத்துவர்

Dentist in Rukmani Colony

Your wait for a world-class dental clinic in Rukmani Colony ends with us. Quality dental care treatment is guaranteed around as we’re an organization that has nationwide presence and dental experts. Any dental problem, starting from a toothache to veneers to implants to surgery, is treated by expert dentwill bets with this particular most respected dental healthcare brand in the domain.

Our Dental clinic is not only the best dental clinic in Rukmani Colony but also has well-equipped clinics in Delhi NCR, Punjab, Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh, தமிழ்நாடு, குஜராத், மகாராஷ்டிரா & தெலுங்கானா. நாங்கள் தொழில்துறையின் தலைவராக எங்களை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளோம். எங்கள் சிறப்புகளில் அடங்கும் - நிரப்புதல் & ரூட் கால்வாய் Treatment, Bridges, Crowns & Dentures, Teeth Implants, Braces & Aligners, Smile Makeover, Advanced Gum Treatment, Paediatric Dentistry, Oral Medicine, Oral & Maxillofacial Surgery, Cancer Rehabilitation. Our clinics are best suited for people of any age, be it kids, adults, or seniors.

DENTAL CLINIC IN Rukmani Colony

Our team has dentists from India’s prestigious dental institutes and centres, bringing a right mix of skills and experience to the job. Our teeth team includes general dentists, orthodontists, periodontists, oral and maxillofacial surgeons, oral medicine and radiology specialist, public health experts, pedodontists, endodontists, prosthodontists and implantologists.

பெங்களூரில் சிறந்த பல்மருத்துவர் மூலம், பெங்களூரில் சிறந்த பல் மருத்துவரைக் கண்டுபிடிப்பது உண்மையாகிவிட்டது, ஏனெனில் அதன் அனைத்து பல் மருத்துவ மனைகளும் உலகத் தரம் வாய்ந்த வாய்வழி சுகாதார சேவையை வழங்குகின்றன மற்றும் சிறந்த தரமான உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. எங்கள் கிளினிக்குகள் மேம்பட்ட வலி மேலாண்மை தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன மற்றும் எல்லா வயதினருக்கும் சிறப்பான கவனிப்பையும் சிறந்த அனுபவத்தையும் வழங்குகின்றன. சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பில் மிக உயர்ந்த தரங்களைக் கடைப்பிடித்து, எங்கள் சிகிச்சை மையங்கள் மலிவு விலையில் தரமான சுகாதார சேவையை வழங்குகின்றன மற்றும் வாய்வழி பராமரிப்புக்கு ஒரு புதிய பரிமாணத்தை வழங்குகின்றன.

DENTAL HOSPITAL IN Rukmani Colony

Our dental clinic are not only the best oral hospital in Bangalore but also targets to become the most preferred dental provider atlanta divorce attorneys neighbourhood across India. The clinic is equipped with a right mix of specialwill bets, technology and procedures to provide exceptional oral care to patients from all age ranges and gender. Being the most trusted brand in the domain, we use only the latest equipment and state-of-the-art technology, and follow the hygiene standards established by the American Dental Association.

tooth, cartoon, hygiene

பெங்களூரில் உள்ள பல் மருத்துவர் - அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Dentistry is a major branch of medicine that concentrates on diagnosing, preventing and curing diseases related to the teeth, gums or other structures of the mouth. Dentistry is really a vast category of medicine that can be subdivided into other branches like Endodontics, Orthodontics, Preventive dentistry, Pediatric Dentistry, Periodontics, Prosthodontics, Minimal Intervention dentistry, Oral and Maxillofacial surgery and so on so forth. Thus, dentistry with its far-reaching sub-categories is a dynamic health profession aiming to help you in dire circumstances. However, a degree in dentistry doesn’t restrict a person to one particular profession. It could open up varied career options like academic dentistry, dental research, International healthcare, and dental public policy.

Dentistry has had manifold changes before fifty years. Modern and latest techniques have discovered a place in the field for the betterment of your oral health. General dentists fill in cavities and perform corrective surgeries on gums. They utilize the latest technologies to detect problems in the gums, teeth and supportive bones. They conduct extractions and offer guidelines for general oral healthcare. Dentists usually have a booming compensation for the services they supply. It is largely possible to be confused while deciding on one single medical professional when you are suffering; ORC aids you by connecting you to good dentists in Bangalore. If you need an instantaneous extraction there’s no need to panic; as you can take action by a skilled dentist in Bangalore. ORC’s vast network of medical resources connects you with appropriate doctors in Bangalore.

Dentists are the doctors who look after the teeth of the person by removing the decay, filling the cavities, diagnosing and treating the issues related to gums, and all the parts of the mouth. They also help in eliminating the foul smell of the mouth. The dentists also give instructions to the patients on how they can take care of their teeth and eat their favorite food by taking treatment of their oral health. The oral health can be carried out by doing the following things like flossing, brushing, usage of fluoride, and by taking proper diet.

A variety of equipment is used by the dentist in Bangalore for the treatment which includes X-ray machines, drills, mouth mirrors, forceps, brushes, probes, and scalpels. A dentist takes dental care of every people of each age and a routine visit to the dentist keeps your teeth healthy. The general dentists do the following procedures which include preventive services, restorative services, cosmetic procedures, overall health concerns. If you have any problem related to teeth you can பல் மருத்துவர்களைப் பார்வையிடவும் பெங்களூரில்.

ஒரு பல் மருத்துவர் என்ன செய்கிறார்?

A Dental Doctor in Bangalore manages the dental problems of a person and diagnoses and treats problems related to gums, teeth, and other mouth cavities. The dentist also does the following things which include:

வாய்வழி ஆரோக்கியத்தை கண்டறிதல்
நோயறிதல் மற்றும் எக்ஸ்ரே சோதனைகளை விளக்குதல்
பற்கள் மற்றும் தாடைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை கண்காணித்தல்
பற்கள், எலும்புகள் மற்றும் தாடைகளில் அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யப்படுகின்றன
நோய் தடுப்பு மற்றும் வாய் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துதல்
அழகியலின் பாதுகாப்பான நிர்வாகம் உறுதி செய்யப்படுகிறது

WHAT ARE THE MOST COMMON DENTAL PROBLEMS TREATED BY DENTIST IN Rukmani Colony?

The most common dental problem treated by the best Dentist in Rukmani Colony includes:

Bad breath: This is also known as halitosis and this refers to the bad breath or foul smell coming from the mouth of the person. There can be many reasons regarding that which include food particles left in the mouth, dryness of mouth, poor dental hygiene, moth infection, etc. All these problems can be resolved by firmly taking good oral health care that is brushing your teeth properly, utilizing a tongue scraper as it removes bacteria or by detatching plagued teeth from the mouth area.

Gum Diseases: Gums are the tissues which help in giving support to the teeth but the gums can start getting infected due to problems like the plaque. In this, the gums get swollen, red and bleed sometimes. Therefore bacteria should be removed from the gums and proper flossing prevents it from spreading it to another gum line.

பற்களின் உணர்திறன்: உணர்திறன் வாய்ந்த பற்களை சரியான முறையில் கவனிப்பதன் மூலம் பற்களின் உணர்திறனை குணப்படுத்த முடியும். மென்மையான முட்கள் கொண்ட தூரிகையைப் பயன்படுத்த வேண்டும், சர்க்கரை அல்லது அமில உணவுகளை உட்கொள்வதைக் குறைக்க வேண்டும், அதிக ஃவுளூரைடு பற்பசையைப் பயன்படுத்த வேண்டும், வெளிப்படும் பற்களை நிரப்ப வேண்டும்.

Yellow teeth: There can be many reasons for yellowing of teeth which include smoking, medication, plaque, excess fluoride, ageing, or certain forms of food. The prevention of yellow teeth is a difficult thing and cannot be done always as it can be related to genetics. For getting rid of yellow teeth you need to stop eating acidic food, quitting smoking, eating balanced diet, making lifestyle changes, etc.

Tooth decay: Tooth decay is caused whenever a tooth gets plaque and there is the production of acid in one’s teeth thus damaging the tooth enamel. If this condition is not treated then it becomes tooth decay. If the decay can be on the standard stage then it can be treated with home cures but if it has taken the shape of cavity then it is treated based on the severity and வேர் கால்வாய் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

Toothache: There can be many different known reasons for toothache which include tooth decay, cavities, the eruption of wisdom tooth, gum infection, cracked or damaged teeth, etc. Each toothache is treated according to the severity of the pain.

கிடைக்கக்கூடிய பல் வேறு சிகிச்சைகள் மற்றும் அவற்றின் விலை என்ன?

பல் சிகிச்சையின் பல்வேறு வகைகள் பின்வருமாறு:

பிரேஸ்கள்: பல் பிரேஸ்களின் விலை 20,000 இந்திய ரூபாயில் இருந்து தொடங்குகிறது.
கிரீடங்கள் மற்றும் தொப்பிகள்: கிரீடங்கள் மற்றும் தொப்பிகளின் விலை 1500 INR இலிருந்து தொடங்குகிறது.
பிரித்தெடுத்தல்: பிரித்தெடுப்பதற்கான விலை 500-1000 INR வரை இருக்கும்.
செயற்கைப் பற்கள்: தேவைக்கேற்ப 3000 இந்திய ரூபாயில் இருந்து செயற்கைப் பற்களின் விலை தொடங்குகிறது.
ரூட் கால்வாய்: ரூட் கால்வாயின் விலை தீவிரத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடும் மற்றும் 21,000 INR முதல் தொடங்குகிறது.
பற்கள் வெண்மையாக்குதல்: செலவு பற்கள் வெண்மையாக்குதல் ஒரு அமர்வுக்கு 500 INR இலிருந்து தொடங்குகிறது.
வெனியர்ஸ்: வெனியர்களின் விலை 800 முதல் 2000 ரூபாய் வரை இருக்கும்.

பல் நிபுணர்களின் வெவ்வேறு வகைகள் என்ன?

Different kinds of Dental specialists in Rukmani Colony:

எண்டோடான்டிஸ்ட்: அவர்கள் உங்கள் பல்லில் உள்ள பிரச்சினைகளைக் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கும் நிபுணர்கள்.
ஆர்த்தடான்டிஸ்ட்: அவர்கள் உங்கள் தாடையை சீரமைத்து சரியான வடிவத்தில் வைத்திருக்கும் நிபுணர்.
குழந்தை பல் மருத்துவர்: அவர்கள் குழந்தையின் வாய்வழி ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக்கொள்வதோடு, வழக்கமான சுத்தம் மற்றும் பழக்கவழக்க ஆலோசனைகளையும் வழங்குகிறார்கள்.
Periodontist: They keep a check up on the gums thend take care when there is any problem in the gums.
Prosthodontist: அவர்கள் இழந்த அல்லது சேதமடைந்த பற்களை மாற்றுவதில் வல்லுநர்கள்.

WHAT IS AVERAGE CONSULTATION FEE CHARGED BY A DENTIST IN Rukmani Colony?

The consultation charges of the dentist in Rukmani Colony ranges between 250-500 INR also it can increase based on the severity of the disease.

Dental procedures followed by dentists in Rukmani Colony to maintain oral health

Dentists are medical healthcare professionals who specialize in the diagnosis, prevention, and treatment of diseases and conditions that affect oral health. Dentists in Rukmani Colony use a variety of dental equipment like, drills, forceps, x-ray machines, digital scanners, mouth mirrors, scalpels and other technology driven devices to conduct tests and treat dental health problems. They remove tooth decay, repair fractured teeth, work on bad mouth odour of the patient, treat lumps and swelling of gums and educate about diet choices that adversely affect oral health.

பொதுவான பல் நடைமுறைகள்:

Braces in Rukmani Colony

Dental braces are devices utilized by orthodontists to correct the alignment of teeth and fix gaps between the teeth. Braces exert steady strain on the teeth to straighten them and align them with the person’s bite.

Bridges and implants in Rukmani Colony

Bridges and Implants will be the most common procedures that are followed by dentists Bangalore has, to replace a missing tooth or teeth. Implant-supported dental bridge includes two crowns on the anchoring teeth along with a false tooth in centre. A dental care bridge can only be used to fill gaps that have natural teeth on both sides of the missing tooth. Dental implants are metal frames which are surgically positioned into the jawbone beneath your gums and the replacement teeth are mounted on the frame with screws.

Crowns and caps in Rukmani Colony

In Bangalore dentists fit various types of crowns and caps over a tooth that has been decayed, broken, damaged, stained or misshaped. Crowns are tailored made based on the shape and size of the tooth and can be made of metal, acrylic, porcelain, or porcelain bonded to metallic. A crown made of porcelain is an exact replica of the original tooth and is preferred for front teeth while porcelain bonded to metal is ber and is recommended for crowns in the back of the mouth to strengthen the chewing process.

Fillings and repairs in Rukmani Colony

ஒரு குழிக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கு பல் மருத்துவர்கள் பல்லில் இருந்து சிதைந்த பகுதியை அகற்றி வெற்றிடத்தை பல்வேறு வகையான நிரப்பு நிரப்புதல்கள், உலோக நிரப்புதல், வெள்ளி நிரப்புதல், அமல்கம் நிரப்புதல் போன்றவற்றால் நிரப்புகின்றனர். பல் மருத்துவர்களால் விரிசல் அல்லது பகுதி உடைந்த பற்களை சரிசெய்யவும் நிரப்புதல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

Gum surgery in Rukmani Colony

பெரியோடோன்டிடிஸ் என்பது ஈறுகள் மற்றும் தாடை எலும்பை பாதிக்கும் ஒரு ஈறு தொற்று ஆகும் மற்றும் வீக்கம் மற்றும் சேதமடைந்த எலும்பு மற்றும் திசுக்களை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த நோய்க்கான பல் சிகிச்சைக்கு ஈறு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படலாம், இதன் போது அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஈறு திசுக்களை உயர்த்தி ஈறுகளில் சிறிய வெட்டுக்களை செய்து உங்கள் பல்லில் இருந்தும் ஈறுகளின் கீழும் உள்ள டார்ட்டர் மற்றும் பாக்டீரியாக்களை அகற்றுவார்.

Oral cancer screening in Rukmani Colony

A dentist checks for red or white patches inside your mouth during an oral cancer screening exam as oral cancer develops in the cells of mouth, throat or tongue. During the screening, the dental professional checks for mouth sores, irregular tissue changes in your neck, head, face, and within your mouth, lumps or other abnormalities within your mouth.

Root canals in Rukmani Colony

Root canal is a procedure used to treat inflamed or infected roots of a tooth. In this method, the infected tooth is opened, the pulp inside the tooth is cleaned, the root canal is shaped and disinfected and the opening of the tooth is sealed preventing future infections.

பற்கள் வெண்மையாக்கும் in Rukmani Colony

The colour of our teeth darken due to several factors such as excessive consumption of certain foods and beverages, age, smoking, drinking, etc. The outer enamel of our teeth starts thinning with time due to which the yellowish dentin shows through. Dentists apply பற்கள் வெண்மையாக்குதல் ஜெல் மற்றும் ஒருவருக்காக சிறப்பு புற ஊதா விளக்குகளைப் பயன்படுத்தவும் பற்கள் வெண்மையாக்குதல் செயல்முறை.

 

ta_INTamil