அவசர உதவி! 7010650063
மேம்படுத்தபட்ட
தேடு
  1. வீடு
  2. பல் உள்வைப்புகள் மருத்துவ ரீதியாக உங்கள் காப்பீட்டு வழங்குநருக்கு அவசியம் என்பதை நிரூபிப்பது எப்படி

பல் உள்வைப்புகள் மருத்துவ ரீதியாக உங்கள் காப்பீட்டு வழங்குநருக்கு அவசியம் என்பதை நிரூபிப்பது எப்படி

பல் உள்வைப்புகள் மருத்துவ ரீதியாக உங்கள் காப்பீட்டு வழங்குநருக்கு அவசியம் என்பதை நிரூபிப்பது எப்படி

Getting dental implants is one of the biggest decisions you will make in your life. In case you decide to go with it, you will be required to provide proof of your implants to your insurance provider. You will have to prove that the implant is medically necessary to your insurer.

While you might be aware that dental implants are medically necessary, you may not know the best way to prove it. To prove your implants are medically necessary, you will be required to provide proof of the following:

  • தி பல் மருத்துவர் who performed your dental implants
  • The specialist who placed the implants
  • The surgeon who performed the surgery
  • The hospital where the surgery was performed

You can’t just write a letter stating that the implants are medically necessary. Instead, you will have to provide proof that supports your claim.

Dentists and specialists who provide the proof of the implants’ medical necessity will include:

  1. A letter from your பல் மருத்துவர் stating that he or she implanted the dental implants
  2. A letter from the implant specialist stating that he or she implanted the implants
  3. A letter from the surgeon stating that he or she performed the implant surgery
  4. A letter from the hospital stating that the implant surgery was performed

If you are unable to provide any of these, you will have to pay for the implants out of your own pocket.

முடிவுரை:

As you can see, proving that your dental implants are medically necessary is a long and complex process. You will have to provide proof of your implants from the பல் மருத்துவர் who implanted the implants, the implant specialist who placed the implants, the surgeon who performed the surgery and the hospital where the surgery was performed.

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

ta_INTamil